Close
Понуди
  Filters
  Пребарување

  ВИЛА АТИНА - ЈЕРИСОС

  €99,00
  Јерисос е едно од најголемите туристички места на полуостровот Халкидики. Градот во кој живеат повеќе од 3000 жители има долга, песочна плажа која има ‘сино знаме’ за чистота и шеталиште со таверни, кафетерии и атракции за најмладите. Од Јерисос секојдневно се организираат крстарења околу Света Гора и островот Амулиани.

   

  Куќа “Atina”- Јерисос

   40.398701, 23.879398

  попуст– 7% за вонсезонски и – 12% за сезонски цениза 50 % уплата заклучно со 20.01.2024 (сабота) и целосна доплата заклучно со 06.04.2024 (сабота)

  Јерисос е еднооднајголемитетуристичкиместанаполуостровотХалкидикии е на само 340 км од Скопје. Градотвокојживеатповеќеод3000 жителиимадолга, песочнаплажакојаима ‘синознаме’ зачистота и шеталиштесотаверни, кафетерии и атракциизанајмладите. ОдЈерисоссекојдневносеорганизирааткрстарењаоколуСветаГора и островотАмулиани.

  Куќа“Atina”сенаоѓанадобраместоположба, насамо150 метриодпрекрасната песочна плажа, наглавнатаулицавоместото.Вокуќатарасполагамесо 3 нашивисококвалитетнистудија коисенаоѓаатнапрвкат.  Куќата е новаградба, занајпробирливипатници. Ситестудијасемногупространи и сеопременисофен, пегла, тостер, кафемат, комарници, даскизапеглање и сл., огромнитерасисомаси и столови, висококвалитетносреденикујнисоапсолутноситепотребниелементивокујните, како и реновиранипространитоалети. Користењенаклимауредот и интернет (wi-fi) севклученивоцената. Имадостапенпаркингдо вилата.

  Студиоброј 1 (1/4) –  пространостудиосоголематераса,  целосноопременакујна, квалитетенмебел и сопствентоалет. Располагасобраченкревет и 2 стандардни кревета.

  Студиоброј 2 (1/4)–  многупространостудиосоголематераса,  целосноопременакујна, квалитетенмебел и сопствентоалет. Располагасобраченкревет,стандарден кревет и софа за дете.

  Студиоброј 4 (1/4) –  многупространостудиосоогромна тераса (страниченпогледморе),  целосноопременакујна, квалитетенмебел и сопствентоалет. Располагасобраченкревет, 2 стандардникревети и софа.

  1. Вонсезонскицени

  Термин

  Ноќевања

  1/4 студиобр.2

  1/4 студиобр. 1

  1/4 студиобр. 4

  26/05-02/06

  7

  109

  119

  129

  02/06-09/06

  7

  129

  139

  149

  09/06-16/06

  7

  169

  179

  189

  16/06-23/06

  7

  219

  229

  239

  23/06-30/06

  7

  229

  239

  249

  * цена по лице со вклучен превоз (задолжително плаќаат 2 лица)

  2. Сезонскицени

  Термин

  Ноќевања

  1/4 студиобр.2

  1/4 студиобр. 1

  1/4 студиобр. 4

  30/06-07/07

  7

  539

  559

  579

  07/07-14/07

  7

  569

  589

  609

  14/07-21/07

  7

  599

  619

  639

  21/07-28/07

  7

  599

  619

  639

  28/07-04/08

  7

  599

  619

  639

  04/08-11/08

  7

  599

  619

  639

  11/08-18/08

  7

  599

  619

  639

  18/08-25/08

  7

  599

  619

  639

  25/08-01/09

  7

  579

  599

  619

   * цена за наем на студио

  3. Вонсезонскицени

  Термин

  Ноќевања

  1/4 студиобр.2

  1/4 студиобр. 1

  1/4 студиобр. 4

  01/09-08/09

  7

  219

  229

  239

  08/09-15/09

  7

  169

  189

  209

  15/09-22/09

  7

  139

  149

  159

  22/09-29/09

  7

  99

  109

  129

   * цена по лице со вклучен превоз (задолжително плаќаат 2 лица)

   

   

  Напомени и услови:

  • ЦЕНИТЕ ВО ТАБЕЛА БР.1 и 3 – ВОНСЕЗОНСКИ СЕ ДАДЕНИ ПО ЛИЦЕ ЗА ПАКЕТ АРАНЖМАН – 7 НОЌЕВАЊА СО ВКЛУЧЕН ПРЕВОЗ.
  • ВО ВОНСЕЗОНСКИТЕ ЦЕНИ засопственпревозодредовнатаценасенамалува 10 евра (620 денари) ПО ЛИЦЕ.
  • Вовонсезонските цени во студио плаќаатминимум2лица | 3-тои 4-то лицесесместуваат  БЕСПЛАТНО, а плаќаатсамопревоздоколкукористат;
  •          ЦЕНИТЕ ВО ТАБЕЛА БР.2 – СЕЗОНСКИ СЕ ДАДЕНИ ЗА НАЕМ НА СТУДИО ЗА 7 НОЌЕВАЊА,споредбројотнакреветивоистиот, безвклученпревоз, а превозот седоплаќа:
  •          Завозрасни 3.100 мкд. (50 евра), еденправец 2.480 мкд. (40 евра)
  •          Задецадо 12 години 2.480 мкд. (40 евра),еденправец2.170  мкд. (35евра)
  •          Децадо 1,99 годинибесплатно, безседиште
  • Востудиодозволено е сместувањеналицасогласнобројотнакревети. Наддозволениотброј (воодреденикапацитети) можедасесместимаксимумеднодетедо 5,99годинивокреветсовозрасен.
  • Терминитевотабелатаседеновиназапочнувањенааранжманот.
  • Патничкотоосигурување е задолжително и НЕ е вклученовоцената (информациивоагенција).
  • Ценитесеизразенивоевра, уплатата е исклучивоводенараскапротиввредност (1евро=62мкд).
  • Попустите НЕ можeдасекомбинираатпомеѓусебе, напромотивнитецени НЕ следувапопуст.
  • Организаторотнапатувањетогозадржуваправотопопатна ultra first или last minute понудадагиобјави и продадеслободнитекапацитетипоценикоисеразликуваатодониекоисевеќеобјавенивоценовникот. Лицатакоигоуплатилеаранжманотпоредовенценовник, немаатправонанадоместнасредствазаразликатавоцена.
  • Усни и телефонскирезервациисеневалидни и неважечки. Важечка е резервацијатасоаванснауплатаод 30% одвкупниотизноснааранжманот. Целоснадоплатанааранжманотсевршинајдоцнадо 10 денапредтерминотнапоаѓање.
  • Сместувањевособите е по 14.00 часот, а напуштањенаистите е до 09.00 часотлокалновреме.
  • Захигиенатавособитевотекотнапрестојотсегрижатсамитеклиенти. Позавршувањетонавашиотпрестојдолжнистедајаоставитесобатавочистасостојба. Вослучајнапричинетаматеријалнаштетазавременапрестојот, корисникотнасобатајанадоместуваштетатанасопственикотналицеместо.
  • Туристичкататаксасеплаќаналицеместокајпретставникотнаагенцијатаилипакнасопственицитенаобјектите, истатаизнесува1,50евранаденпостудио.
  • Ценитеобјавенивотабелитесеконечни, безскриенитрошоци. Импалатравел НЕ можедагарантирастабилност, брзинаиликоректностнаинтернетврскатавокој-билообјектодцелатапонуда. Воценатанааранжманоткадешто е вклученокористењенаклимауред, сопственикотимаправодареагира и дајаскратиоваауслугадоколкугооставатеклимауредотвклучендодекастенадвородсобата.

   

   

  Куќа “Atina”- Јерисос

   40.398701, 23.879398

  попуст– 7% за вонсезонски и – 12% за сезонски цениза 50 % уплата заклучно со 20.01.2024 (сабота) и целосна доплата заклучно со 06.04.2024 (сабота)

  Јерисос е еднооднајголемитетуристичкиместанаполуостровотХалкидикии е на само 340 км од Скопје. Градотвокојживеатповеќеод3000 жителиимадолга, песочнаплажакојаима ‘синознаме’ зачистота и шеталиштесотаверни, кафетерии и атракциизанајмладите. ОдЈерисоссекојдневносеорганизирааткрстарењаоколуСветаГора и островотАмулиани.

  Куќа“Atina”сенаоѓанадобраместоположба, насамо150 метриодпрекрасната песочна плажа, наглавнатаулицавоместото.Вокуќатарасполагамесо 3 нашивисококвалитетнистудија коисенаоѓаатнапрвкат.  Куќата е новаградба, занајпробирливипатници. Ситестудијасемногупространи и сеопременисофен, пегла, тостер, кафемат, комарници, даскизапеглање и сл., огромнитерасисомаси и столови, висококвалитетносреденикујнисоапсолутноситепотребниелементивокујните, како и реновиранипространитоалети. Користењенаклимауредот и интернет (wi-fi) севклученивоцената. Имадостапенпаркингдо вилата.

  Студиоброј 1 (1/4) –  пространостудиосоголематераса,  целосноопременакујна, квалитетенмебел и сопствентоалет. Располагасобраченкревет и 2 стандардни кревета.

  Студиоброј 2 (1/4)–  многупространостудиосоголематераса,  целосноопременакујна, квалитетенмебел и сопствентоалет. Располагасобраченкревет,стандарден кревет и софа за дете.

  Студиоброј 4 (1/4) –  многупространостудиосоогромна тераса (страниченпогледморе),  целосноопременакујна, квалитетенмебел и сопствентоалет. Располагасобраченкревет, 2 стандардникревети и софа.

  1. Вонсезонскицени

  Термин

  Ноќевања

  1/4 студиобр.2

  1/4 студиобр. 1

  1/4 студиобр. 4

  26/05-02/06

  7

  109

  119

  129

  02/06-09/06

  7

  129

  139

  149

  09/06-16/06

  7

  169

  179

  189

  16/06-23/06

  7

  219

  229

  239

  23/06-30/06

  7

  229

  239

  249

  * цена по лице со вклучен превоз (задолжително плаќаат 2 лица)

  2. Сезонскицени

  Термин

  Ноќевања

  1/4 студиобр.2

  1/4 студиобр. 1

  1/4 студиобр. 4

  30/06-07/07

  7

  539

  559

  579

  07/07-14/07

  7

  569

  589

  609

  14/07-21/07

  7

  599

  619

  639

  21/07-28/07

  7

  599

  619

  639

  28/07-04/08

  7

  599

  619

  639

  04/08-11/08

  7

  599

  619

  639

  11/08-18/08

  7

  599

  619

  639

  18/08-25/08

  7

  599

  619

  639

  25/08-01/09

  7

  579

  599

  619

   * цена за наем на студио

  3. Вонсезонскицени

  Термин

  Ноќевања

  1/4 студиобр.2

  1/4 студиобр. 1

  1/4 студиобр. 4

  01/09-08/09

  7

  219

  229

  239

  08/09-15/09

  7

  169

  189

  209

  15/09-22/09

  7

  139

  149

  159

  22/09-29/09

  7

  99

  109

  129

   * цена по лице со вклучен превоз (задолжително плаќаат 2 лица)

   

   

  Напомени и услови:

  • ЦЕНИТЕ ВО ТАБЕЛА БР.1 и 3 – ВОНСЕЗОНСКИ СЕ ДАДЕНИ ПО ЛИЦЕ ЗА ПАКЕТ АРАНЖМАН – 7 НОЌЕВАЊА СО ВКЛУЧЕН ПРЕВОЗ.
  • ВО ВОНСЕЗОНСКИТЕ ЦЕНИ засопственпревозодредовнатаценасенамалува 10 евра (620 денари) ПО ЛИЦЕ.
  • Вовонсезонските цени во студио плаќаатминимум2лица | 3-тои 4-то лицесесместуваат  БЕСПЛАТНО, а плаќаатсамопревоздоколкукористат;
  •          ЦЕНИТЕ ВО ТАБЕЛА БР.2 – СЕЗОНСКИ СЕ ДАДЕНИ ЗА НАЕМ НА СТУДИО ЗА 7 НОЌЕВАЊА,споредбројотнакреветивоистиот, безвклученпревоз, а превозот седоплаќа:
  •          Завозрасни 3.100 мкд. (50 евра), еденправец 2.480 мкд. (40 евра)
  •          Задецадо 12 години 2.480 мкд. (40 евра),еденправец2.170  мкд. (35евра)
  •          Децадо 1,99 годинибесплатно, безседиште
  • Востудиодозволено е сместувањеналицасогласнобројотнакревети. Наддозволениотброј (воодреденикапацитети) можедасесместимаксимумеднодетедо 5,99годинивокреветсовозрасен.
  • Терминитевотабелатаседеновиназапочнувањенааранжманот.
  • Патничкотоосигурување е задолжително и НЕ е вклученовоцената (информациивоагенција).
  • Ценитесеизразенивоевра, уплатата е исклучивоводенараскапротиввредност (1евро=62мкд).
  • Попустите НЕ можeдасекомбинираатпомеѓусебе, напромотивнитецени НЕ следувапопуст.
  • Организаторотнапатувањетогозадржуваправотопопатна ultra first или last minute понудадагиобјави и продадеслободнитекапацитетипоценикоисеразликуваатодониекоисевеќеобјавенивоценовникот. Лицатакоигоуплатилеаранжманотпоредовенценовник, немаатправонанадоместнасредствазаразликатавоцена.
  • Усни и телефонскирезервациисеневалидни и неважечки. Важечка е резервацијатасоаванснауплатаод 30% одвкупниотизноснааранжманот. Целоснадоплатанааранжманотсевршинајдоцнадо 10 денапредтерминотнапоаѓање.
  • Сместувањевособите е по 14.00 часот, а напуштањенаистите е до 09.00 часотлокалновреме.
  • Захигиенатавособитевотекотнапрестојотсегрижатсамитеклиенти. Позавршувањетонавашиотпрестојдолжнистедајаоставитесобатавочистасостојба. Вослучајнапричинетаматеријалнаштетазавременапрестојот, корисникотнасобатајанадоместуваштетатанасопственикотналицеместо.
  • Туристичкататаксасеплаќаналицеместокајпретставникотнаагенцијатаилипакнасопственицитенаобјектите, истатаизнесува1,50евранаденпостудио.
  • Ценитеобјавенивотабелитесеконечни, безскриенитрошоци. Импалатравел НЕ можедагарантирастабилност, брзинаиликоректностнаинтернетврскатавокој-билообјектодцелатапонуда. Воценатанааранжманоткадешто е вклученокористењенаклимауред, сопственикотимаправодареагира и дајаскратиоваауслугадоколкугооставатеклимауредотвклучендодекастенадвородсобата.