Close
Понуди
  Filters
  Пребарување

  ВИЛА ЕВАНГЕЛИЈА - ЈЕРИСОС

  €89,00
  Јерисос е едно од најголемите туристички места на полуостровот Халкидики. Градот во кој живеат повеќе од 3000 жители има долга, песочна плажа која има ‘сино знаме’ за чистота и шеталиште со таверни, кафетерии и атракции за најмладите. Од Јерисос секојдневно се организираат крстарења околу Света Гора и островот Амулиани. Вила "Евангелија" се наоѓа на одлична локација, на само 50 метри од песочната плажа, во мирна уличка, а многу блиску до главната улица во Јерисос. Во куќата располагаме со 4 наши квалитетни апартмани на прв и втор кат. Користење на клима уредот и интернет (wi-fi) се вклучени во цената. Куќата располага со убаво среден сопствен двор со зеленило, цвеќиња, сопствена ѕидана скара и маси и столови во дворот. Има паркинг веднаш зад куќата. 1/4 апартман број 5 - прв кат, со поглед кон градина, има тесна, но долга тераса со маса и столови. Апартманот е простран и има брачен кревет во одвоена спална соба и 2 единечни стандардни кревети во кујна која е со сите потребни елементи. Од двете соби се излегува на терасата. Опремен е со квалитетен мебел и сопствен тоалет. 1/3+1 апартман број 6 – прв кат, простран одличен апартман со страничен поглед море со пространа тераса. Располага со брачен кревет во одвоена спална соба и 1 стандарден + 1 еден кревет на извлекување заедно со кујна. Опремен е со квалитетен мебел, сопствен тоалет и одлична кујна со сите потребни елементи. 1/3+1 апартман број 2 - втор кат. Има одвоена спална соба со брачен кревет, а стандарден кревет + 1 помал кревет за дете до 12 години во дневна соба со одлична кујна, која ги има сите потребни елементи . Апартманот има долга, но тесна тераса која гледа кон градина. Опремен е со квалитетен мебел и сопствен тоалет. 1/3+1 апартман број 3 - втор кат. Квалитетен апартман со одвоена спална соба со брачен кревет, а еден стандарден и еден кревет на извлекување во дневна заедно со целосно опремена одлична кујна. Пространа тераса со поглед море. Опремен е со одличен квалитетен мебел и сопствен тоалет. Координати: 40.399252, 23.880963

  Куќа “Evangelia”- Јерисос

   40.399252, 23.880963

  попуст– 10% за вонсезонски и – 17% за сезонски цени
  за 50 % уплата заклучно со 24.02.2024 (Сабота)
  и целосна доплата заклучно со 06.04.2024 (Сабота)

  Јерисос е еднооднајголемитетуристичкиместанаполуостровотХалкидики. Градотвокојживеатповеќеод 3000 жителиимадолга, песочнаплажакојаима ‘синознаме’ зачистота и шеталиштесотаверни, кафетерии и атракциизанајмладите. ОдЈерисоссекојдневносеорганизирааткрстарења  околуСветаГора и островотАмулиани.

  Куќа“Evangelia“сенаоѓанаодличналокација, насамо 50 метриодпрекрасната песочнаплажа, вомирнауличка, а многублискудоглавнатаулицавоЈерисос. Вокуќатарасполагамесо5 нашиапартманинапрв и вторкат, реновирани и средени за лето 2023. Користењенаклимауредот и интернет (wi-fi) севклученивоцената. Куќата располагасоубавосреденсопствендворсозеленило, цвеќиња, сопствена  ѕиданаскара и маси и столовиводворот. Имапаркингведнашзадкуќата.

  Апартманброј 2 (1/4+1)вторкат. Имаодвоенаспалнасобасобрачен кревет,  2 стандардни кревети + 1 помалкреветзадетедо 12 годиниводневнасобасоодличнакујна, којагиимаситепотребниелементи. Апартманотимадолга, номногу теснатерасакојагледаконградина.Оддветесобисеизлегуванатерасата. Опремен е соквалитетенмебелисопствентоалет.

  Апартманброј 3 (1/3+1) – вторкат. Квалитетенапартмансоодвоенаспалнасобасобраченкревет, а еденстандарден и еденкреветнаизвлекувањеводневназаедно соцелосноопременаодличнакујна. Пространатерасасостраничен погледморе. Оддветесобисеизлегуванатерасата. Опремен е соквалитетенмебел и сопствентоалет.

  Апартманброј 4 (1/6+1) – првкат. Најпростран и најголемапартманвовилата. Имаодвоенаспалнасобасобраченкревет и еденединеченстандарденкревет. Дневнатасоба е соцелосноопременакујна,  имаединеченкревет + креветнаизвлекување и софанапуштање ( димензијанабраченкревет) . Имапространа голематерасасопогледпозадисомаса и столчиња и сопствентоалет. Оддветесобисеизлегуванатерасата.

  Апартманброј 5 (1/4) – првкат, сопогледконградина, имамногу тесна, нодолгатерасасомаса и столови. Апартманот е простран, имабраченкреветвоодвоенаспалнасоба и 2 единечнистандардникревети  вокујнакоја е соситепотребниелементи. Оддветесобисеизлегуванатерасата. Опремен е соквалитетенмебел и сопствентоалет.

  Апартманброј 6(1/3+1)– првкат, пространодличенапартмансостраниченпогледморесоголема тераса. Оддветесобисеизлегувана  терасата. Располагасобраченкреветвоодвоенаспалнасоба, 1 стандарден + 1креветнаизвлекувањезаедносокујна. Опремен е соквалитетенмебел, сопствентоалетикујнасоситепотребниелементи.

   

  1. Вонсезонскицени

  Термин

  Ноќевања

  Цена по лице

  апартман

  бр. 4

  Цена по лице

  апартман

  бр. 2,3,5 и 6

  26/05-02/06

  7

  99

  109

  02/06-09/06

  7

  109

  129

  09/06-16/06

  7

  139

  169

  16/06-23/06

  7

  169

  209

  23/06-30/06

  7

  179

  229

  * Задолжително плаќаат 2 лица во апартман бр. 2,3,5 и 6

  * Задолжително плаќаат 3 лица во апартман бр. 4

                

   

  2. Сезонскицени

  Термин

  Ноќевања

  Апартман

  бр. 4 градина

  Апартман

  бр. 2 и 5 градина

  Апартман

  бр. 3 и 6 море

  30/06-07/07

  7

  539

  469

  499

  07/07-14/07

  7

  569

  499

  529

  14/07-21/07

  7

  599

  529

  559

  21/07-28/07

  7

  599

  529

  559

  28/07-04/08

  7

  599

  529

  559

  04/08-11/08

  7

  599

  529

  559

  11/08-18/08

  7

  599

  529

  559

  18/08-25/08

  7

  599

  529

  559

  25/08-01/09

  7

  579

  509

  539

  * цена за наем на апартман

   

  3. Вонсезонскицени

  Термин

  Ноќевања

  Цена по лице

  апартман

  бр. 4

  Цена по лице

  апартман

  бр. 2,3,5 и 6

  01/09-08/09

  7

  169

  219

  08/09-15/09

  7

  149

  179

  15/09-22/09

  7

  109

  129

  22/09-29/09

  7

  89

  109

  * Задолжително плаќаат 2 лица во апартман бр. 2,3,5 и 6

  * Задолжително плаќаат 3 лица во апартман бр. 4

   

  Напомени и услови:

  • ЦЕНИТЕ ВО ТАБЕЛА БР.1 и 3 – ВОНСЕЗОНСКИ СЕ ДАДЕНИ ПО ЛИЦЕ ЗА ПАКЕТ АРАНЖМАН– 7 НОЌЕВАЊА СО ВКЛУЧЕН ПРЕВОЗ.
  • ВО ВОНСЕЗОНСКИТЕ ЦЕНИзасопственпревозодредовнатаценасенамалува 10 евра (620 денари) ПО ЛИЦЕ.
  • Вовонсезонските цени во апартманбр. 2,3,5 и 6плаќаатминимум2лица | 3-то, 4-то и 5-толицесесместуваат БЕСПЛАТНО, плаќаатсамопревоздоколкукористат;
  • Вовонсезонските цени во апартманбр. 4плаќаатминимум3лица | 4-то, 5-то и 6-толицесесместуваат БЕСПЛАТНО, плаќаатсамопревоздоколкукористат;
  •          ЦЕНИТЕ ВО ТАБЕЛА БР.2 – СЕЗОНСКИ СЕ ДАДЕНИ ЗА НАЕМ НА апартман ЗА 7 НОЌЕВАЊА,споредбројотнакреветивоистиот, безвклученпревоз, а превозотседоплаќа:

  -          Завозрасни 3.100 мкд. (50 евра), еденправец 2.480 мкд. (40 евра)

  -          Задецадо 12 години 2.480 мкд. (40 евра),еденправец2.170  мкд. (35евра)

  -          Децадо 1,99 годинибесплатно, безседиште

  • Воапартмандозволено е сместувањеналицасогласнобројотнакревети. Наддозволениотброј (воодреденикапацитети) можедасесместимаксимумеднодетедо 5,99годинивокреветсовозрасен.
  • Терминитевотабелатаседеновиназапочнувањенааранжманот.
  • Патничкотоосигурување е задолжително и НЕ е вклученовоцената (информациивоагенција).
  • Ценитесеизразенивоевра, уплатата е исклучивоводенараскапротиввредност (1евро=62мкд).
  • Попустите НЕ можeдасекомбинираатпомеѓусебе, напромотивнитецени НЕ следувапопуст.
  • Организаторотнапатувањетогозадржуваправотопо пат на ultra firstили last minute понудадагиобјави и продадеслободнитекапацитетипоценикоисеразликуваатодониекоисевеќеобјавенивоценовникот. Лицатакоигоуплатилеаранжманотпоредовенценовник, немаатправонанадоместнасредствазаразликатавоцена.
  • Усни и телефонскирезервациисеневалидни и неважечки. Важечка е резервацијатасоаванснауплатаод 30% одвкупниотизноснааранжманот. Целоснадоплатанааранжманотсевршинајдоцнадо 10 денапредтерминотнапоаѓање.
  • Сместувањевособите е по 14.00 часот, а напуштањенаистите е до 09.00 часотлокалновреме.
  • Захигиенатавособитевотекотнапрестојотсегрижатсамитеклиенти. Позавршувањетонавашиотпрестојдолжнистедајаоставитесобатавочистасостојба. Вослучајнапричинетаматеријалнаштетазавременапрестојот, корисникотнасобатајанадоместуваштетатанасопственикотналицеместо.
  • Туристичкататаксасеплаќаналицеместокајпретставникотнаагенцијатаилипакнасопственицитенаобјектите, истатаизнесува 2 евра на ден по апартман.
  • Ценитеобјавенивотабелитесеконечни, безскриенитрошоци. Импалатравел НЕ можедагарантирастабилност, брзинаиликоректностнаинтернетврскатавокој-билообјектодцелатапонуда. Воценатанааранжманоткадешто е вклученокористењенаклимауред, сопственикотимаправодареагира и да јаскратиоваауслугадоколкугооставатеклимауредотвклучендодекастенадвородсобата.

  Куќа “Evangelia”- Јерисос

   40.399252, 23.880963

  попуст– 10% за вонсезонски и – 17% за сезонски цени
  за 50 % уплата заклучно со 24.02.2024 (Сабота)
  и целосна доплата заклучно со 06.04.2024 (Сабота)

  Јерисос е еднооднајголемитетуристичкиместанаполуостровотХалкидики. Градотвокојживеатповеќеод 3000 жителиимадолга, песочнаплажакојаима ‘синознаме’ зачистота и шеталиштесотаверни, кафетерии и атракциизанајмладите. ОдЈерисоссекојдневносеорганизирааткрстарења  околуСветаГора и островотАмулиани.

  Куќа“Evangelia“сенаоѓанаодличналокација, насамо 50 метриодпрекрасната песочнаплажа, вомирнауличка, а многублискудоглавнатаулицавоЈерисос. Вокуќатарасполагамесо5 нашиапартманинапрв и вторкат, реновирани и средени за лето 2023. Користењенаклимауредот и интернет (wi-fi) севклученивоцената. Куќата располагасоубавосреденсопствендворсозеленило, цвеќиња, сопствена  ѕиданаскара и маси и столовиводворот. Имапаркингведнашзадкуќата.

  Апартманброј 2 (1/4+1)вторкат. Имаодвоенаспалнасобасобрачен кревет,  2 стандардни кревети + 1 помалкреветзадетедо 12 годиниводневнасобасоодличнакујна, којагиимаситепотребниелементи. Апартманотимадолга, номногу теснатерасакојагледаконградина.Оддветесобисеизлегуванатерасата. Опремен е соквалитетенмебелисопствентоалет.

  Апартманброј 3 (1/3+1) – вторкат. Квалитетенапартмансоодвоенаспалнасобасобраченкревет, а еденстандарден и еденкреветнаизвлекувањеводневназаедно соцелосноопременаодличнакујна. Пространатерасасостраничен погледморе. Оддветесобисеизлегуванатерасата. Опремен е соквалитетенмебел и сопствентоалет.

  Апартманброј 4 (1/6+1) – првкат. Најпростран и најголемапартманвовилата. Имаодвоенаспалнасобасобраченкревет и еденединеченстандарденкревет. Дневнатасоба е соцелосноопременакујна,  имаединеченкревет + креветнаизвлекување и софанапуштање ( димензијанабраченкревет) . Имапространа голематерасасопогледпозадисомаса и столчиња и сопствентоалет. Оддветесобисеизлегуванатерасата.

  Апартманброј 5 (1/4) – првкат, сопогледконградина, имамногу тесна, нодолгатерасасомаса и столови. Апартманот е простран, имабраченкреветвоодвоенаспалнасоба и 2 единечнистандардникревети  вокујнакоја е соситепотребниелементи. Оддветесобисеизлегуванатерасата. Опремен е соквалитетенмебел и сопствентоалет.

  Апартманброј 6(1/3+1)– првкат, пространодличенапартмансостраниченпогледморесоголема тераса. Оддветесобисеизлегувана  терасата. Располагасобраченкреветвоодвоенаспалнасоба, 1 стандарден + 1креветнаизвлекувањезаедносокујна. Опремен е соквалитетенмебел, сопствентоалетикујнасоситепотребниелементи.

   

  1. Вонсезонскицени

  Термин

  Ноќевања

  Цена по лице

  апартман

  бр. 4

  Цена по лице

  апартман

  бр. 2,3,5 и 6

  26/05-02/06

  7

  99

  109

  02/06-09/06

  7

  109

  129

  09/06-16/06

  7

  139

  169

  16/06-23/06

  7

  169

  209

  23/06-30/06

  7

  179

  229

  * Задолжително плаќаат 2 лица во апартман бр. 2,3,5 и 6

  * Задолжително плаќаат 3 лица во апартман бр. 4

                

   

  2. Сезонскицени

  Термин

  Ноќевања

  Апартман

  бр. 4 градина

  Апартман

  бр. 2 и 5 градина

  Апартман

  бр. 3 и 6 море

  30/06-07/07

  7

  539

  469

  499

  07/07-14/07

  7

  569

  499

  529

  14/07-21/07

  7

  599

  529

  559

  21/07-28/07

  7

  599

  529

  559

  28/07-04/08

  7

  599

  529

  559

  04/08-11/08

  7

  599

  529

  559

  11/08-18/08

  7

  599

  529

  559

  18/08-25/08

  7

  599

  529

  559

  25/08-01/09

  7

  579

  509

  539

  * цена за наем на апартман

   

  3. Вонсезонскицени

  Термин

  Ноќевања

  Цена по лице

  апартман

  бр. 4

  Цена по лице

  апартман

  бр. 2,3,5 и 6

  01/09-08/09

  7

  169

  219

  08/09-15/09

  7

  149

  179

  15/09-22/09

  7

  109

  129

  22/09-29/09

  7

  89

  109

  * Задолжително плаќаат 2 лица во апартман бр. 2,3,5 и 6

  * Задолжително плаќаат 3 лица во апартман бр. 4

   

  Напомени и услови:

  • ЦЕНИТЕ ВО ТАБЕЛА БР.1 и 3 – ВОНСЕЗОНСКИ СЕ ДАДЕНИ ПО ЛИЦЕ ЗА ПАКЕТ АРАНЖМАН– 7 НОЌЕВАЊА СО ВКЛУЧЕН ПРЕВОЗ.
  • ВО ВОНСЕЗОНСКИТЕ ЦЕНИзасопственпревозодредовнатаценасенамалува 10 евра (620 денари) ПО ЛИЦЕ.
  • Вовонсезонските цени во апартманбр. 2,3,5 и 6плаќаатминимум2лица | 3-то, 4-то и 5-толицесесместуваат БЕСПЛАТНО, плаќаатсамопревоздоколкукористат;
  • Вовонсезонските цени во апартманбр. 4плаќаатминимум3лица | 4-то, 5-то и 6-толицесесместуваат БЕСПЛАТНО, плаќаатсамопревоздоколкукористат;
  •          ЦЕНИТЕ ВО ТАБЕЛА БР.2 – СЕЗОНСКИ СЕ ДАДЕНИ ЗА НАЕМ НА апартман ЗА 7 НОЌЕВАЊА,споредбројотнакреветивоистиот, безвклученпревоз, а превозотседоплаќа:

  -          Завозрасни 3.100 мкд. (50 евра), еденправец 2.480 мкд. (40 евра)

  -          Задецадо 12 години 2.480 мкд. (40 евра),еденправец2.170  мкд. (35евра)

  -          Децадо 1,99 годинибесплатно, безседиште

  • Воапартмандозволено е сместувањеналицасогласнобројотнакревети. Наддозволениотброј (воодреденикапацитети) можедасесместимаксимумеднодетедо 5,99годинивокреветсовозрасен.
  • Терминитевотабелатаседеновиназапочнувањенааранжманот.
  • Патничкотоосигурување е задолжително и НЕ е вклученовоцената (информациивоагенција).
  • Ценитесеизразенивоевра, уплатата е исклучивоводенараскапротиввредност (1евро=62мкд).
  • Попустите НЕ можeдасекомбинираатпомеѓусебе, напромотивнитецени НЕ следувапопуст.
  • Организаторотнапатувањетогозадржуваправотопо пат на ultra firstили last minute понудадагиобјави и продадеслободнитекапацитетипоценикоисеразликуваатодониекоисевеќеобјавенивоценовникот. Лицатакоигоуплатилеаранжманотпоредовенценовник, немаатправонанадоместнасредствазаразликатавоцена.
  • Усни и телефонскирезервациисеневалидни и неважечки. Важечка е резервацијатасоаванснауплатаод 30% одвкупниотизноснааранжманот. Целоснадоплатанааранжманотсевршинајдоцнадо 10 денапредтерминотнапоаѓање.
  • Сместувањевособите е по 14.00 часот, а напуштањенаистите е до 09.00 часотлокалновреме.
  • Захигиенатавособитевотекотнапрестојотсегрижатсамитеклиенти. Позавршувањетонавашиотпрестојдолжнистедајаоставитесобатавочистасостојба. Вослучајнапричинетаматеријалнаштетазавременапрестојот, корисникотнасобатајанадоместуваштетатанасопственикотналицеместо.
  • Туристичкататаксасеплаќаналицеместокајпретставникотнаагенцијатаилипакнасопственицитенаобјектите, истатаизнесува 2 евра на ден по апартман.
  • Ценитеобјавенивотабелитесеконечни, безскриенитрошоци. Импалатравел НЕ можедагарантирастабилност, брзинаиликоректностнаинтернетврскатавокој-билообјектодцелатапонуда. Воценатанааранжманоткадешто е вклученокористењенаклимауред, сопственикотимаправодареагира и да јаскратиоваауслугадоколкугооставатеклимауредотвклучендодекастенадвородсобата.